NovinkyReportáže

V Martine zasadala Rada predsedov odborov Mladej Matice

Uplynulý víkend v Martine historicky prvýkrát zasadla Rada predsedov odborov Mladej Matice. Táto Rada je v Stanovách MM už dlhšie, ale až v tomto roku 2021 zasadla historicky prvýkrát. V rámci programu sa prerokovali viaceré závažné body, týkajúce sa aj blížiaceho valného zhromaždenia MS (VZ MS).         

Chata Neografia v Martine, nachádzajúca sa v časti Stráne bola dejiskom stretnutia predsedov OMM z celého Slovenska. Jedným z najdôležitejších bodov bolo riešenie uznesenia Dozorného výboru MS v ktorom sa zasahuje do Stanov MS v bode ktorý pojednáva o špecifickom záujmovom odbore Mladej Matici. Na zasadnutí bolo pre to prijaté uznesenie, ktoré dopracuje vytvorená pracovná komisia. Za jej členov komisie boli zvolení Bc. Marek Nemec, Mgr. Martin Hajník, RNDr. Ján Seman, Ing. Jozef Humeník a Mgr. Peter Schvantner. Rovnako boli prijaté aj kroky ktoré členovia Mladej Matice budú postupne realizovať smerom k predmetnému uzneseniu. 
               
Ďalším bodom bola príprava a hlavne realizácia nevolebných VZ OMM, kde jednotlivé OMM poveria svojho delegáta na VZ MS a zároveň aj potvrdia nominácie do orgánov MS. Mladí matičiari taktiež určili aj kandidátov do orgánov MS za Mladú Maticu ako takú. Na predsedu MS nominovali JUDr. Mariána Gešpera a za predsedu DV MS nominovali PhDr. Martina Fejka. Do Výboru MS nominovali Bc. Mareka Nemca, Bc. Michal Gnipa a Mgr. Petra Schvantnera a do dozorného výboru nominovali Mgr. Františka Ďurinu a Ing. Jozefa Humeníka. Tak ako v predchádzajúcich rokoch počas celoslovenských VZ MS či Snemov MS sú mladí matičiari pripravení organizačne pomáhať počas realizácie aj tohtoročného VZ MS či už ako skrutátori, dobrovoľníci na parkoviskách, pri prezentácií a celkovej príprave a zabezpečovaní hladkého priebehu celého VZ MS 2021.      
               

Mladí matičiari v rokovaní pokračovali rozpravou o prípravách najbližších podujatí ale taktiež aj o možnosti zlepšenia propagácie mladomatičného hnutia. Po pracovnej časti sa všetci prítomní presunuli na Národný cintorín, kde sme vzdali hold Karolovi Kuzmánymu a mnohým ďalším národovcom. Pokračoval sa nahrávaním rozprávok, ktoré po spracovaní budú uverejnené, aby sme tak potešili či už detského poslucháča alebo aj našich krajanov v zahraničí. Nahrané boli rozprávky z knihy Rozprávky spod Slovanskej lipy, ktorú vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. Pravé v tomto nahrávaní chceme pokračovať, keďže podobne uverejnené čítanie, ktoré sme už predtým realizovali malo pozitívny ohlas a keď bude pripravený dostatočný počet spracovaných rozprávok a príbehov plánujeme vydať aj CD- nosič.   
               
Na záver treba dodať, že Mladá Matica nie je separátnou či nelegálnou organizáciou, tak ako to vo svojom uznesení uvádza Dozorný výbor MS ale naopak, sme pevnou súčasťou matičného hnutia po celom Slovensku, pričom prvé základy Mladej Matice boli ustanovené v roku 1992. Po celý čas svojej existencie sme boli a sme verný duchovnému odkazu Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho, a to preniesť ideu vlastenectva a spolupatričnosti aj na budúce generácie, pevne brániť národné záujmy, v mene spoločného cieľa vedieť prekonávať politické, či náboženské odlišnosti. 

Text: Predsedovia odborov Mladej Matice

Foto: Jozef Paulenka

Komentovať