Obal Stanov MS

Členom Mladej Matice sa môže stať každý občan SR do 35 rokov, ako aj občan iného štátu, ktorý sa hlási k poslaniu, úlohám a myšlienkam Matice slovenskej. Zároveň sa stotožňuje so stanovami a programom Matice slovenskej, nakoľko Mladá Matica je záujmový odbor Matice slovenskej.

Pre prijatie je potrebné vypísať prihlášku do vybraného odboru Mladej Matice a zaplatiť členský príspevok. Každý odbor si jeho výšku schvaľuje sám na svojej členskej schôdzi. Neskôr predseda odboru Mladej Matice odvedie za každého člena do Matice slovenskej 0,50 EUR.

Ak máte záujem o viac informácií kontaktujte nás na mladamaticainfo@gmail.com