Kto sme?

Mladá Matica je záujmovým odborom Matice slovenskej, združujúcim mladých slovenských vlastencov ochotných pracovať za národ, ktorým nie je ľahostajný matičný odkaz ani v tejto zložitej a materializmom presiaknutej dobe. V rámci Matice slovenskej je záujmový odbor Mladá Matica po celý čas svojej existencie verný duchovnému odkazu svojich prvých predchodcov Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho, a to preniesť ideu vlastenectva a spolupatričnosti aj na budúce generácie, pevne brániť národné záujmy, v mene spoločného cieľa vedieť prekonávať politické, či náboženské odlišnosti.

História

Základy Mladej Matice boli položené v Liptovskom Mikuláši 8.-10. mája 1992, keď vznikla  Rada matičnej mládeže. Neskôr, 6. augusta 1993, symbolicky v rámci osláv 130. Výročia zrodu Matice slovenskej, bol založený záujmový Mládežnícky odbor MS, neskôr premenovaný na Odbor mladých matičiarov. S účinnosťou novoprijatých Stanov MS od 17. októbra 2011 nesie progresívnejší názov Mladá Matica. Od valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 2010 nové vedenie mladých matičiarov rozvinulo základnú ideu činnosti takto: modernými metódami zodpovedajúcimi už 21. storočiu osloviť súčasnú mladú generáciu a obnoviť minulými režimami, ale i súčasnými ideológiami narušenú kolektívnu historickú pamäť slovenského národa – predovšetkým našej mládeže! V tomto prípade nie ako samoúčelné spomínanie na minulosť, ale ako trvalú inšpiráciu pre dnešnú generáciu do budúcnosti, posilnenie súdržnosti mladých Slovákov a dať im za príklad snaženie celého radu výnimočných, ale často úplne neprávom zabudnutých osobností. Tým umožniť mládeži kriticky zhodnotiť procesy, ktoré určovali vývoj Európy a napomôcť vytvoreniu novej generačnej elity, ktorá by nás priviedla cez aktuálne nástrahy dejinných križovatiek.  Zároveň spolupracovať v mene týchto ideí s inými národmi a nadväzovať na štúrovskú myšlienku vzájomnosti medzi Slovanmi. Veď ľudskou zdrojovou základňou nielen pre Maticu, ale aj pre náš štát a národ je jeho mládež, a uvedomelá mládež predstavuje aj záruku budúcej stability národnej i občianskej spoločnosti. Na podporu tohto cieľa za ostatné roky Mladá Matica realizovala celý rad národných a kultúrnych podujatí, semináre, prednášky i výlety k historickým pamiatkam vrátane mnohých športových akcií.

Naša činnosť

Z iniciatívy Mladej Matice opakované ročníky podujatia Hrdinovia Malej vojny v Spišskej Novej Vsi prispeli k osvetleniu neznámych osudov slovenských vojakov, pilotov, dôstojníkov a dobrovoľníkov, bez rozdielu ich politického presvedčenia, ktorí bránili vlasť roku 1939 pred vojenskou agresiou horthyovského Maďarska. Každým rokom sa tieto udalosti pripomínajú a bolo odhalených už niekoľko búst a pamätných tabúľ – Cyrilovi Daxnerovi, Mikulášovi Klanicovi, Štefanovi Butkovi, Jozefovi Hrdinovi a Štefanovi Devanovi. Opätovne sa vzbudil záujem verejnosti o takmer zabudnuté Východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831. Upozornilo sa na národnú kultúrnu pamiatku – zanedbané mohutné súsošie roľníckeho povstania na vrchu Furča pri Prešove. K tradičným podujatiam patrí aj podujatia „Na pamäť budúcim generáciám!“, ktorá sa koná v rámci osláv Slovenského národného povstania. Ide o udalosti spojené so zemplínskym regiónom a s bojmi, ktoré sa v ňom odohrali. Venované je okrem partizánom aj legendárnemu náčelníkovi partizánskej brigády Čapajev Ľudovítovi Kukurellimu. V rámci jednotlivých odborov Mladej Matice je potrebné osobitne vyzdvihnúť systematickú divadelnú činnosť mladých matičiarov z Odboru Mladej Matice v Liptovskom Mikuláši. Tí výrazne pomohli rozbehnúť aj činnosť Divadelného odboru MS. Okrem týchto aktivít mladí matičiari organizujú aj množstvo tematických prednášok, folklórnych vystúpení ale aj športovú činnosť akými sú rôzne športové turnaje ale aj turistika. Mnohé miestne odbory MS na Slovensku sa udržali aj vďaka mladým matičiarom, ktorí oživili ich činnosť.

Národný zraz Mladej Matice

Stojí za zmienku, že mladí matičiari vytvorili novú formu mládežníckeho podujatia, od roku 2009 organizujú národné zrazy venované významným národovcom alebo dejinným udalostiam. Prvý sa uskutočnil 24.-25. októbra 2009 na Zemplínskej Šírave v obci Vinné a bol venovaný Františkovi Fugovi – tvorcovi súčasnej verzie štátnej vlajky a predsedovi Zahraničnej Matice slovenskej. Druhý ročník sa uskutočnil 19.-20. septembra 2010 počas politických sporov o sochu kráľa Svätopluka I. na bratislavskom Hradnom vrchu. Mladí matičiari v stopách štúrovcov vystúpili na Devín, kde sa im prihovoril spisovateľ, publicista, novinár a matičný dejateľ Drahoslav Machala. Záver zrazu patril pokojnému zhromaždeniu za početnej účasti mládeže, čo prispelo k záchrane sochy. Tretí ročník zrazu sa realizoval počas Martinských matičných slávností 7.-8. augusta 2011. Štvrtý národný zraz sa uskutočnil 14.-16. septembra 2012 priamo v Brezovej pod Bradlom, v rodisku Milana Rastislava Štefánika, s témou oslobodzovania Slovenska po prvej svetovej vojne. Piaty ročník sa konal v Žiarskej doline 28.-30. júna na 20. výročie založenia mládežníckeho odboru, teda symbolicky v liptovskom regióne. Šiesty ročník sa zrealizoval 10.-12. októbra 2014 v Hermanovciach nad Topľou, v kraji, ktorý si pamätá ťažké osudy ľudí počas druhej svetovej vojny, v rámci pripomienky 70. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania a osobnosti Ľudovíta Kukorelliho. Roku 2015 sa uskutočnil siedmy ročník Národného zrazu v dátumoch 23.-25. októbra 2015, venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a štúrovskej generácií v Uhrovci a Nitrianskom Rudne. V roku 2016 sa ôsmy ročník národného zrazu konal 30.-31. júla 2016 v Komárne s odkazom na pamiatku Svetozára Hurbana Vajanského a Matúša Dulu na pozadí Národných matičných slávností. V poradí deviaty národný zraz sa uskutočnil 8.-10. septembra 2017 v Trnave na pozadí Národných slávností a Národných matičných slávností. Bol a venovaný bude jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných dejín slovenského národa, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a pamiatke slovenských dobrovoľníkov z r. 1848 – 1849. Jubilejný desiaty ročník národného zrazu sa uskutočnil pri obci Varín a to v dňoch 6.-8. júla 2018. Organizoval sa na pamiatku Andreja Hlinku a Martina Rázusa. Počas neho sa uskutočnila prehliadka druhej budovy MS v Martine, Národného cintorína a mesta ako takého. Aktuálny jedenásty ročník národného zrazu sa uskutoční 21.-23. júna pri Spišskej Novej Vsi a bude venovaná pamiatke Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti.  Výsledkom zrazov bolo, že v porovnaní s minulosťou sa prehĺbila spolupráca odborov Mladej Matice z rôznych kútov Slovenska a pre mnohých boli iskrou, ktorá zapálila ich národné povedomie v dobe neustáleho spochybňovania vlastenectva. Znovu sa dokázalo, že mládež môže zmobilizovať k národnému cieľu najefektívnejšie práve mládež!

Ciele a zámery Mladej Matice

Záujmový odbor Mladá Matica pokračuje tam, kde ideovo skončili vo svojej práci naši národní velikáni. My nadväzujeme na myšlienkový odkaz matičných osobností, ako boli národovci Štefan Moyses, Karol Kuzmány, ideológovia národného hnutia a jeho praktickí realizátori Jozef Miloslav Hurban, Andrej Radlinský, Štefan Marko Daxner, Jur Janoška či Matúš Dula, ale tiež vodcovia slovenského národa Andrej Hlinka a Martin Rázus.

Cieľom Mladej Matice je mať uvedomelú vlasteneckú slovenskú mládež – hrdú na naše národné a kultúrne dedičstvo. Preto je nevyhnutná obnova kolektívnej historickej pamäti slovenského národa i mládeže, ktorú vážne narušili minulé i súveké materialistické ideológie. S tým je spojený najdôležitejší cieľ – napomôcť proces výchovy novej národnej elity, ktorá prevedie slovenský národ cez súčasné dejinné križovatky a tým splní svoju historickú úlohu.

Mladá Matica bude naďalej vykonávať na podporu splnenia týchto  cieľov mnohovrstvové podujatia i činnosti: organizovanie národných akcií, poznávacích výletov pre mládež, realizovanie seminárov, scénických dramatizácií, prednášok a konferencií, ale i súčasné témy. Mladá Matice bude pokračovať vlastnou iniciatívou v objavovaní zabudnutých národných osobností i historických udalostí. Neustále budeme propagovať život a dielo slovenských národovcov, a to nie ako samoúčelné spomínanie na minulosť, no ako cennú inšpiráciu i ponaučenie do budúcnosti!

Odbory Mladej Matice majú dôležitú funkciu prípravy novej matičnej generácie pre fungovanie samotnej Matice slovenskej. Práve na úrovni odborov získajú členovia miestnych výborov prvé skúsenosti s organizáciou akcií, členských schôdzí, s prácou vo výboroch a dozorných výboroch, učia sa administratíve, ale aj vzájomnej komunikácií, jednotnému postupu a popri organizovaní akcií si automaticky osvojujú vedomosti zo života národa, spoločnosti, dejín a o Slovensku. Výchova samostatných mladých osobností je najdôležitejším poslaním Mladej Matice.

Mladá Matica ako záujmový odbor Matice slovenskej nevyvíja stranícku činnosť, pričom združuje mladých ľudí len na podklade vlastenectva a národovectva aj rôznych politických, spoločenských názorov či náboženských presvedčení. Nekompromisne však, ako kritické zhodnotenie minulosti, jednoznačne odmietame umelé materialistické a iné ideológie, ktoré narúšali národnú spoločnosť, rodinu i národné hodnoty a ktorých skutočná podstata je iba manipulácia, ovládanie, nenávisť, túžba po moci i falošne ponímaná sloboda. Medzi ne jednoznačne patria: neoliberalizmus, neomarxizmus, anarchizmus, fašizmus, rasizmus a nacizmus.

Sme za národovectvo a kresťanské, občianske, demokratické i sociálne hodnoty v národe, kultúre, politike i v slovenskej spoločnosti ako takej!

Desatoro Mladej Matice       
1. Veríme v neodňateľné právo slovenského národa na rozvoj vo vlastnom národnom štáte.
2. Veríme v národovectvo, kresťanstvo, Slovanstvo a skutočné sociálne i demokratické hodnoty.
3. Veríme v poslanie národného celku, ktorý je širšou rodinou každého jednotlivca. Odmietame materialistický egoizmus, ktorý deštruuje človeka i národnú spoločnosť a ponúka mu vidinu falošne ponímanej slobody.           
4. Veríme v stáročné bratstvo a spoluprácu medzi slovanskými národmi.   
5. Veríme v budúcnosť slovenského národa a v jeho obrodenie i znovuzrodenie.   
6. Veríme v nutnosť zachovania čistoty slovenského jazyka a povinnosť posvätnej úcty každého Slováka k svojmu materinskému jazyku.        
7. Veríme v právo aktívnej obrany slovenského národa za zachovanie svojej osobitej národnej kultúry, štátnosti i jazyka.          
8. Veríme v odkaz velikánov slovenských národných dejín a ich oprávnenie stať sa trvalými vzormi pre každého člena slovenského národného spoločenstva.
9. Veríme v poslanie Matice slovenskej brániť a zjednocovať slovenské národné spoločenstvo a udržovať jeho kolektívne národné vedomie i pamäť.          
10. Veríme v poslanie Mladej Matice ako predvoja a obroditeľa a novodobého matičného i národného hnutia.

Valné zhromaždenie záujmového odboru Mladej Matice 3. decembra 2016 v Prešove.