Logo Mladej Matice

Kto sme?

Mladá Matica je záujmovým odborom Matice slovenskej, združujúcim mladých slovenských vlastencov ochotných pracovať za národ, ktorým nie je ľahostajný matičný odkaz ani v tejto zložitej a materializmom presiaknutej dobe. V rámci Matice slovenskej je záujmový odbor Mladá Matica po celý čas svojej existencie verný duchovnému odkazu svojich prvých predchodcov Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho, a to preniesť ideu vlastenectva a spolupatričnosti aj na budúce generácie, pevne brániť národné záujmy, v mene spoločného cieľa vedieť prekonávať politické, či náboženské odlišnosti.

História

Základy Mladej Matice boli položené v Liptovskom Mikuláši 8.-10. mája 1992, keď vznikla  Rada matičnej mládeže. Neskôr, 6. augusta 1993, symbolicky v rámci osláv 130. Výročia zrodu Matice slovenskej, bol založený záujmový Mládežnícky odbor MS, neskôr premenovaný na Odbor mladých matičiarov. S účinnosťou novoprijatých Stanov MS od 17. októbra 2011 nesie progresívnejší názov Mladá Matica. Od valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 2010 nové vedenie mladých matičiarov rozvinulo základnú ideu činnosti takto: modernými metódami zodpovedajúcimi už 21. storočiu osloviť súčasnú mladú generáciu a obnoviť minulými režimami, ale i súčasnými ideológiami narušenú kolektívnu historickú pamäť slovenského národa – predovšetkým našej mládeže! V tomto prípade nie ako samoúčelné spomínanie na minulosť, ale ako trvalú inšpiráciu pre dnešnú generáciu do budúcnosti, posilnenie súdržnosti mladých Slovákov a dať im za príklad snaženie celého radu výnimočných, ale často úplne neprávom zabudnutých osobností. Tým umožniť mládeži kriticky zhodnotiť procesy, ktoré určovali vývoj Európy a napomôcť vytvoreniu novej generačnej elity, ktorá by nás priviedla cez aktuálne nástrahy dejinných križovatiek.  Zároveň spolupracovať v mene týchto ideí s inými národmi a nadväzovať na štúrovskú myšlienku vzájomnosti medzi Slovanmi. Veď ľudskou zdrojovou základňou nielen pre Maticu, ale aj pre náš štát a národ je jeho mládež, a uvedomelá mládež predstavuje aj záruku budúcej stability národnej i občianskej spoločnosti. Na podporu tohto cieľa za ostatné roky Mladá Matica realizovala celý rad národných a kultúrnych podujatí, semináre, prednášky i výlety k historickým pamiatkam vrátane mnohých športových akcií.

Naša činnosť

Z iniciatívy Mladej Matice opakované ročníky podujatia Hrdinovia Malej vojny v Spišskej Novej Vsi prispeli k osvetleniu neznámych osudov slovenských vojakov, pilotov, dôstojníkov a dobrovoľníkov, bez rozdielu ich politického presvedčenia, ktorí bránili vlasť roku 1939 pred vojenskou agresiou horthyovského Maďarska. Každým rokom sa tieto udalosti pripomínajú a bolo odhalených už niekoľko búst a pamätných tabúľ – Cyrilovi Daxnerovi, Mikulášovi Klanicovi, Štefanovi Butkovi, Jozefovi Hrdinovi a Štefanovi Devanovi. Opätovne sa vzbudil záujem verejnosti o takmer zabudnuté Východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831. Upozornilo sa na národnú kultúrnu pamiatku – zanedbané mohutné súsošie roľníckeho povstania na vrchu Furča pri Prešove. K tradičným podujatiam patrí aj podujatia „Na pamäť budúcim generáciám!“, ktorá sa koná v rámci osláv Slovenského národného povstania. Ide o udalosti spojené so zemplínskym regiónom a s bojmi, ktoré sa v ňom odohrali. Venované je okrem partizánom aj legendárnemu náčelníkovi partizánskej brigády Čapajev Ľudovítovi Kukurellimu. V rámci jednotlivých odborov Mladej Matice je potrebné osobitne vyzdvihnúť systematickú divadelnú činnosť mladých matičiarov z Odboru Mladej Matice v Liptovskom Mikuláši. Tí výrazne pomohli rozbehnúť aj činnosť Divadelného odboru MS. Okrem týchto aktivít mladí matičiari organizujú aj množstvo tematických prednášok, folklórnych vystúpení ale aj športovú činnosť akými sú rôzne športové turnaje ale aj turistika. Mnohé miestne odbory MS na Slovensku sa udržali aj vďaka mladým matičiarom, ktorí oživili ich činnosť.

Národný zraz Mladej Matice

Stojí za zmienku, že mladí matičiari vytvorili novú formu mládežníckeho podujatia, od roku 2009 organizujú národné zrazy venované významným národovcom alebo dejinným udalostiam. Prvý sa uskutočnil 24.-25. októbra 2009 na Zemplínskej Šírave v obci Vinné a bol venovaný Františkovi Fugovi – tvorcovi súčasnej verzie štátnej vlajky a predsedovi Zahraničnej Matice slovenskej. Druhý ročník sa uskutočnil 19.-20. septembra 2010 počas politických sporov o sochu kráľa Svätopluka I. na bratislavskom Hradnom vrchu. Mladí matičiari v stopách štúrovcov vystúpili na Devín, kde sa im prihovoril spisovateľ, publicista, novinár a matičný dejateľ Drahoslav Machala. Záver zrazu patril pokojnému zhromaždeniu za početnej účasti mládeže, čo prispelo k záchrane sochy. Tretí ročník zrazu sa realizoval počas Martinských matičných slávností 7.-8. augusta 2011. Štvrtý národný zraz sa uskutočnil 14.-16. septembra 2012 priamo v Brezovej pod Bradlom, v rodisku Milana Rastislava Štefánika, s témou oslobodzovania Slovenska po prvej svetovej vojne. Piaty ročník sa konal v Žiarskej doline 28.-30. júna na 20. výročie založenia mládežníckeho odboru, teda symbolicky v liptovskom regióne. Šiesty ročník sa zrealizoval 10.-12. októbra 2014 v Hermanovciach nad Topľou, v kraji, ktorý si pamätá ťažké osudy ľudí počas druhej svetovej vojny, v rámci pripomienky 70. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania a osobnosti Ľudovíta Kukorelliho. Roku 2015 sa uskutočnil siedmy ročník Národného zrazu v dátumoch 23.-25. októbra 2015, venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a štúrovskej generácií v Uhrovci a Nitrianskom Rudne. V roku 2016 sa ôsmy ročník národného zrazu konal 30.-31. júla 2016 v Komárne s odkazom na pamiatku Svetozára Hurbana Vajanského a Matúša Dulu na pozadí Národných matičných slávností. V poradí deviaty národný zraz sa uskutočnil 8.-10. septembra 2017 v Trnave na pozadí Národných slávností a Národných matičných slávností. Bol a venovaný bude jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných dejín slovenského národa, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a pamiatke slovenských dobrovoľníkov z r. 1848 – 1849. Jubilejný desiaty ročník národného zrazu sa uskutočnil pri obci Varín a to v dňoch 6.-8. júla 2018. Organizoval sa na pamiatku Andreja Hlinku a Martina Rázusa. Počas neho sa uskutočnila prehliadka druhej budovy MS v Martine, Národného cintorína a mesta ako takého. Posledný, jedenásty ročník národného zrazu sa uskutočníil 21.-23. júna 2019 pri Spišskej Novej Vsi a bol venovaný pamiatke Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti.  Výsledkom zrazov bolo, že v porovnaní s minulosťou sa prehĺbila spolupráca odborov Mladej Matice z rôznych kútov Slovenska a pre mnohých boli iskrou, ktorá zapálila ich národné povedomie v dobe neustáleho spochybňovania vlastenectva. Znovu sa dokázalo, že mládež môže zmobilizovať k národnému cieľu najefektívnejšie práve mládež!

Hlavné ciele Mladej Matice

Mladá Matica ako záujmový odbor Matice slovenskej je jej neoddeliteľnou súčasťou pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z jej programu a stanov. Mladá Matica ideovo nadväzuje na odkaz velikánov Slovenského národa, ale aj osobnosti matičného hnutia.

Prvoradým cieľom Mladej Matice vyplývajúcim z programu Matice slovenskej je národná činnosť smerujúca k všeobecnému poznaniu národných dejín, poznaniu osobností a udalosti, kultúry, tradícií a pestovanie vlastenectva u mladej generácie.

Mladá Matica bude naďalej vykonávať na podporu týchto cieľov mnohovrstvové podujatia so zreteľom na vlastenectvo. Dôležitou je organizácia národných akcií, prednášok, besied, literárnych večerov, poznávacích výletov pre mládež, realizácia seminárov, scénických dramatizácií, , ale aj otváranie súčasných tém. Zameriame sa na pripomínanie si odkazu našich osobností a pripomínanie si ich významu a rovnako aj historických udalostí, no nie len samoúčelne, ale aj so zreteľom na inšpiratívnu formu pre mladú generáciu, čí širokú verejnosť.

Mladá Matica nadviaže na tradičné, úspešné akcie a bude pokračovať v osvedčených celoslovenských národných zrazoch, v scénkach, divadelných dramatizáciách, v turistických podujatiach, či obľúbenej činnosti u mladej generácie a tou je šport. Práve podujatia podobného charakteru sú prvotným kontaktom mladého človeka s Mladou Maticou, a tým aj Maticou slovenskou. Moderne organizované podujatia sú pre mladého človeka lákadlo, pričom my v Mladej Matici budeme dbať na národný a vlastenecký prvok zasadený do daného podujatia.  

Dôležitý význam Odborov Mladej Matice je predovšetkým výchova a príprava novej matičnej generácie, ktorá v Mladej Matici získava nesmierne skúsenosti. Na úrovni Mladej Matice získavajú jej členovia prvotné a dôležité informácie o činnosti Matice slovenskej o jej štruktúrach, fungovaní, úlohách a cieľoch. Získavajú vedomosť o dobrovoľných funkciách a ich povinnostiach, ale aj o práci profesionálnych pracovníkov. Samotní členovia Mladej Matice tiež nadobúdajú množstvo schopností s organizáciou, administratívou, vystupovaním a predovšetkým nadobúdajú návyky k  samostatnej práci a zodpovednému prístupu. Vo výboroch, dozorných výboroch svojich odborov nadobúdajú aj komunikačné schopnosti, skúseností s organizáciou členských, či výborových schôdzí a automaticky si osvojujú vedomosti zo života národa, spoločnosti a dejín o Slovensku. Práve v radoch mladomatičného hnutia budeme aj naďalej vytvárať priestor mladým vlastencom na sebarealizáciu, či dávať priestor na uplatnenie svojich vedomostí potenciálne aj v zložkách Matice slovenskej. Výchova samostatných mladých osobností je najdôležitejším poslaním Mladej Matice.

Mladá Matica bude okrem iného na presadzovanie svojich cieľov a poslania využívať aj súčasné formy, akými sú sociálne siete, internetové kanály, matičné aj verejné médiá. Prostredníctvom svojich členov, ktorí sú v dnešnej modernej dobe vysoko technicky zdatní je tento spôsob nevyhnutný.  

Mladá Matica ako záujmový odbor Matice slovenskej nevyvíja, a ani nebude vyvíjať stranícku politickú činnosť, či aktivity nerešpektujúce poslanie Matice slovenskej. Združuje mladých ľudí na základe vlastenectva a národovectva aj z rôznych politických, spoločenských sfér či náboženských presvedčení.

Sme za národovectvo a kresťanské, občianske, demokratické, slovanské i sociálne hodnoty v národe, kultúre, politike i v slovenskej spoločnosti ako takej!

Záujmový odbor Mladá Matica
Valné zhromaždenie 30. novembra 2019 v Košiciach