NovinkyReportáže

Prvé zasadnutie Výboru Mladej Matice v roku 2022

Prvé zasadnutie Výboru Mladej Matice v roku 2022 sa vzhľadom na aktuálnu situáciu konalo online formou, ktorá sa stáva už bežnou súčasťou dnešnej doby. Členovia Výboru Mladej Matice sa takto stretli v piatok, 11. februára 2021.

V úvode zasadnutia sa členovia výboru venovali predovšetkým vyhodnoteniu činnosti mladých matičiarov v uplynulom roku 2021. Ten bol z pohľadu kultúry opäť náročný, keďže jeho podstatná časť bola poznačená pretrvávajúcou situáciou, ktorá postihuje všetky oblasti verejného života, kultúru nevynímajúc. Viaceré podujatia a projekty, ktoré si mladí matičiari pripravovali, museli byť zrušené alebo ich realizácia bola pozmenená a neprebehali štandardnou formou.

Pozitívne sa však dajú hodnotiť viaceré aktivity, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť a stali sa tak novotvarom, ktorému sa mladí matičiari venovali. Ide predovšetkým o uskutočnenie historicky prvého zasadnutia Rady predsedov OMM, realizácia viacerých videí či dokumentov, alebo aj výroba vlastného mladomatičného časopisu, ktorý vyšiel v pomerne veľkom náklade.

Okrem podujatí, ktoré mladí matičiari realizovali na svojej miestnej a regionálnej úrovni sa zapájali aj do celoslovenských podujatí a participovali tak na hlavných matičných podujatiach. Vrcholným podujatím Matice slovenskej v roku 2021 bolo Valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré sa 9. októbra konalo po štyroch rokoch opäť v Liptovskom Mikuláši. Práve na prípravách a samotnom realizácií valného zhromaždenia sa mladí matičiari aktívne zapojili a prispeli tak k zdarnému a hladkému priebehu daného podujatia po organizačnej stránke. Aktívne pracovali ako skrutátori, na prezentácií, zabezpečovali parkovanie áut či autobusov, realizovali kontrolu pri vstupe, dezinfekciu, pripravovali a v konečnom dôsledku aj upratovali priestor na rokovanie a pomáhali pri prevoze materiálov a všetkého potrebného. Valného zhromaždenia Matice slovenskej sa zúčastnilo 17 delegátov za OMM a niekoľko členov z radov mladých matičiarov sa dostalo v tajnej voľbe aj do orgánov Matice slovenskej.

Dôležitým bodom zasadnutia Výboru Mladej Matice bola príprava plánu hlavných aktivít pre rok 2022. Vrcholom aktivít v tomto roku bude Valné zhromaždenie Mladej Matice, na ktorom si delegáti budú voliť nové vedenie, pričom toto valné zhromaždenie je plánované na november. Ďalšou dôležitou aktivitou bude v roku 2022 Národný zraz Mladej Matice, ktorým by si po dvojročnej prestávke chceli mladí matičiari pripomenúť 30. výročie zvrchovanosti Slovenskej republiky a tiež by si počas zrazu chceli pripomenúť rok odkazu štúrovcov. Toto podujatie si naplánovali na polovičku mesiaca júl, pričom veríme v priaznivo nastavené opatrenia, aby sa zraz mohol uskutočniť.

Ďalej chcú byť mladí matičiari aktívni aj pri Národnom výstupe na Kriváň (august) a tiež plánujú prispieť svojou prácou pri sťahovaní obrovského inventára Šatnice Matice slovenskej, ktorá sa musí presťahovať do nových priestorov v Martine. Zvýšenú pozornosť a aktivitu bude potrebné tiež v nasledujúcom období priniesť aj do takzvaného online priestoru a teda bude potrebné zefektívniť prácu na sociálnych sieťach a tiež v lepšej miere využívať mediálny priestor na internetových kanáloch. 

Jedným z hlavných bodov ktoré si členovia Mladej Matice vytýčili na tento rok bude získanie nových členov do svojich radov, keďže postupne prichádza generačná obmena viacerých súčasných členov Mladej Matice a s tým bude spojená aj zvýšená aktivita predovšetkým na miestnej úrovni. Práve miestnymi a regionálnymi podujatiami sa najlepšie darí oslovovať nové okruhy mládeže a tak v nich zapáliť pozitívny vzťah k matičným myšlienkam. V samom závere ešte boli prednesené povinnosti odborov voči Členskému ústrediu MS, ktoré je potrebné plniť aj zo strany mladých matičiarov každoročne a v tomto roku naviac o povinnosti vyplývajúce s pripravovaným Valným zhromaždením Mladej Matice. Jedná sa o zaslanie matričnej knihy odboru k 31.12.2021, zaslanie odvodu za člena 0,50 centov, zaslanie zápisnice z Valného zhromaždenia odboru Mladej Matice a podobne. 

Delenie sa a vnútorné boje v Matici slovenskej nevedú k pozitívnym krokom navonok. Mladí matičiari sa preto budú sústreďovať na aktivitu, ktorou budú pozitívne zviditeľňovať Maticu slovenskú ako takú a nebudú míňať svoju dobrovoľnícku energiu na zbytočné negatíva, ale do popredia chcú stavať svoje kladné aktivity. Sme matičiari, jedna krv a mali by sme byť aj jedno telo.

Text: Marek Nemec a Marin Hajník  
Foto: Ján Seman

Komentovať