NovinkyReportáže

12. Valné zhromaždenie Mladej Matice

V Martine sa 26. novembra 2022 stretli mladí matičiari z celého Slovenska na už 12. Valnom zhromaždení Mladej Matice. Trojročné funkčné obdobie uplynulo ako voda a nastal čas aby si mladí matičiari zvolili svoje výkonné a dozorné orgány. V centre historického Turca sa stretlo 87 delegátov z celkovo 94 pozvaných čo predstavuje až 92% pozvaných delegátov. Post predsedu bude najbližšie tri roky zastávať Martin Hajník a post podpredsedu Peter Schvantner.

Delegáti Valného zhromaždenia Mladej Matice začali svoje rokovanie presne na pravé poludnie v zasadacej sále mestského úradu v Martine. Valné zhromaždenie Mladej Matice začalo hymnou SR a vystúpením speváčok zo Záriečia. Rokovanie Valného zhromaždenia Mladej Matice viedol predseda Mladej Matice Marek Nemec, ktorý na úvod vystúpil s príhovorom a následne privítal všetkých delegátov a hostí. Medzi hosťami boli viceprimátor mesta Martin Stanislav Thomka, predseda MS Marián Gešper, prvý podpredseda MS Marek Hanuska a ďalší členovia Výboru MS a zakladajúci členovia MS. Na úvod sa delegátom a hosťom valného zhromaždenia prihovorili viceprimátor mesta Martin Stanislav Thomka, zakladajúci člen MS Dalibor Steindl a predseda MS Marián Gešper.

Po slávnostnom úvode nasledovala pracovná časť, kde si delegáti okrem iného vypočuli Správu o činnosti Mladej Matice za obdobie rokov 2019 – 2022 a za rovnaké obdobie aj správu o hospodárení, ktorú predniesol Martin Hajník. Správu Dozorného výboru Mladej Matice zas predniesol Peter Schvantner. Práve dané správy mapovali pestrú a širokú škálu národných podujatí, ktoré sú mnohovrstvové a dalo by sa konštatovať, že mladí matičiari sú zapojení do drvivej väčšiny podujatí pripravovaných Maticou slovenskou. Napriek tomu vytvárajú vo svojich regiónoch aj množstvo samostatných podujatí rôznorodého charakteru, a tak modernou formou zvyšujú povedomie o Mladej Matici a Matici slovenskej. Predseda Mladej Matice Marek Nemec sa zároveň všetkým členom Mladej Matice poďakoval za spoluprácu a ich činnosť v uplynulom funkčnom období v prospech Mladej Matice, Matice slovenskej a slovenského národa.

Uplynulé funkčné obdobie bolo poznačené pandémiou COVID-19 a tak sa časť činnosti preniesla do online priestoru, kedy sa tak konali aj rokovania Výboru a Dozorného výboru Mladej Matice. Samozrejme, vrcholným podujatím, ktoré Mladá Matica pripravuje, je národný zraz. Nebolo tomu inak ani ostatné funkčné obdobie, keď sa zaviedla tradícia pozývania aj mladých krajanov žijúcich v zahraničí. Žiaľ, kvôli spomenutej pandémií COVID-19 sa národný zraz konal len v roku 2022 ale to hneď dvakrát – v Starej Bystrici a Vranove nad Topľou. Takisto sa v roku 2021 konalo Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, ktoré organizačne pomáhali pripraviť aj mladí matičiari a niektorí sa dostali aj do orgánov MS, pričom druhým podpredsedom ostal Marek Nemec.

Potom nasledoval akt volieb, kde volebná komisia najprv predstavila všetkých kandidátov a oboznámila prítomných s priebehom volieb. Nasledovala prestávka, počas ktorej si delegáti Valného zhromaždenia Mladej Matice volili svojich zástupcov. Kým volebná komisia sčítavala hlasy, mladí matičiari pokračovali vo svojom programe.

Prebehla diskusia, ktorá priniesla niekoľko podnetných návrhov na chod a činnosť Mladej Matice, ktoré návrhová komisia zaznamenala a Výbor Mladej Matice sa na svojich zasadnutiach nimi bude zaoberať. Peter Schvantner následne predniesol aktualizované hlavné ciele a zámery Mladej Matice na najbližšie tri roky, ktoré boli jednohlasne schválené.

Ďalšie pokračovanie sa už nieslo v slávnostnom duchu. Na rad najprv prišlo odovzdanie diplomovov novým zakladajúcim členom Matice slovenskej, ktorými sa stali Lukáš Havlík a Vlastimil Uhlár. Potom na rad prišlo oceňovanie osobností, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o vznik a prosperitu mladomatičného hnutia. Cenou Mladej Matice, ktorá sa udeľuje iba raz za tri roky, boli ocenení: Milan Stromko, Martin Vaszarab, Jozef Sálus, Ondrej Smutný, Matej Ivanko, Lukáš Vaško, Viktor Gnip, Viktor Pavelko, Gabriela Kaščáková, Martin Antolik a Rastislav Zacher.

Po spočítaní hlasov oboznámil predseda volebnej komisie Marek Hanuska delegátov valného zhromaždenia s výsledkom volieb (odovzdaných bolo 75 volebných lístkov). Ako už bolo spomenuté, predsedom Mladej Matice sa stal Martin Hajník z Vranova nad Topľou, ktorý získal 71 hlasov. Dovtedajší predseda Mladej Matice Marek Nemec sa rozhodol už nekandidovať na post predsedu Mladej Matice. Rovnaký počet hlasov získal Peter Schvantner z Lučenca pri voľbe podpredsedu. Do Výboru Mladej Matice boli zvolení Lukáš Havlík (Liptovský Mikuláš), Andrej Lukáč (Liptovský Mikuláš), Vladimír Tököly (Rožňava), Sára Madrová (Častkovce), Jaroslav Kerekanič (Humenné), Sára Holosová (Martin), Daniel Kliment (Zvolen), Andrej Barilla (Spišská Nová Ves), Lukáš Perný (Bratislava), Andrej Minarčík (Turčianske Teplice) a Juraj Buban (Košice). Za náhradníkov boli zvolení Romana Konerácka (Košice), Lukáš Konúpka (Liptovský Mikuláš), Leila Bartková (Košice), Richard Gajdoš (Prešov), Michal Baranec (Zvolen) a Adam Sada (Košice). Za členov Dozorného orgánu boli zvolení Marek Nemec (Liptovský Mikuláš), Ján Seman (Dlhé Klčovo), Jozef Humeník (Košice), Valentína Palkechová (Častkovce) a Martin Lukáš (Turčianske Teplice). Za náhradníkov boli zvolení Marco Gajdoš (Prešov), Adam Polievka (Banská Bystrica) a Ondrej Baranec (Zvolen).

V závere sa podľa schváleného programu prihovoril prítomným novozvolený predseda Mladej Matice Martin Hajník. Vyslovil slová poďakovania za pomoc pri organizácii samotných volieb, ale aj pri príprave valného zhromaždenia. Takisto sa poďakoval Marekovi Nemcovi za uplynulých úspešných 6 rokov jeho „predsedovania“ Mladej Matice. Tiež ocenil, že práve záujmový odbor Mladá Matica spojila a naďalej spája mladých, vlastenecky zmýšľajúcich ľudí bez rozdielu, vďaka čomu vznikajú mnohé priateľstvá naprieč celým Slovenskom. Nakoniec Martin Hajník ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie a po jeho schválení ukončili mladí matičiari rokovanie hymnou Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“.

Text: Peter Schvantner, Marek Nemec, Martin Hajník.

Foto: Jozef Paulenka

Komentovať