NovinkyReportáže

Matiční mládežníci zorganizovali ďalší ročník Národného zrazu Mladej Matice

Posledný augustový víkend patril už 12. ročníku Národného zrazu Mladej Matice, ktorý sa konal 27. až 29. augusta vo Vranove nad Topľou, ale musíme zdôrazniť, že kultúrne a mládežnícke aktivity prebiehali aj v obciach Ruská Poruba a Benkovce.

Každý národný zraz bol venovaný národnej téme a nebolo tomu inak ani pri tomto ročníku. Výbor záujmového odboru Mladá Matica ich uskutočnil na počesť troch veľkých slovenských míľnikov – Slovenskému povstaniu 1848-1849, účasti slovenských legionárov v zahraničnom odboji 1914 až 1920 a Slovenskému národnému povstaniu z roku 1944. Rok odkazu štúrovskej generácie, ktorý vyhlásila Matica slovenská bol zdôraznený témou hurbanovského povstania meruôsmych rokov 19. storočia. Pre mladých ľudí je potrebné systematicky ozrejmovať, že dejiny nie sú o rokoch či dátumoch, ale o príčinách a súvislostiach, často pomerne zložitých a protirečivých. Všetky vyššie spomenuté ozbrojené zápasy slovenského národa 19. až 20. storočia v strednej Európe majú svoj kontinuálny súvis, keďže sa uskutočnili počas emancipačného boja Slovákov za slovenskú svojbytnosť v rôznych historických obdobia i politických podmienkach. Dejinné udalosti a kontexty s nimi spojené sa opakujú a preto je dôležité, aby boli prezentované pútavou formou mladej slovenskej generácii.

Podujatia sa zúčastnilo takmer šesťdesiat zástupcov mladých matičiarov z celého Slovenska. Do Vranova nad Topľou zavítali okrem domácich mladí matičiari z Liptovského Mikuláša, Turčianskych Teplíc, Bratislavy, Lučenca, Martina, Rožňavy, Častkoviec, Sučian, Humenného, Stakčína, Košíc, Kamennej Poruby a Prešova. Okrem členov Mladej Matice sa podujatia zúčastnili aj mladí zástupcovia Matice slovenskej zo Srbska (MO MS Kovačica). Účastníkov zrazu privítali predseda Mladej Matice Marek Nemec a podpredseda Mladej Matice Martin Hajník.

Národný zraz sa začal v zasadačke Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou, kde sa zhodnotilo posledných dvanásť ročníkov zrazov mladých matičiarov a ich hlavný národný zmysel i cieľ. Mladí matičiari prerokovali aj prípravu valného zhromaždenia záujmového odboru Mladej Matice, ktoré sa bude konať koncom novembra. K tomu je potrebné vykonať samozrejme valné zhromaždenia jednotlivých OMM, čo zdôraznil podpredseda MM a riaditeľ ČÚ MS Martin Hajník. Hlavnou témou bola výmena organizačných skúseností z aktivít mladých matičiarov smerujúcich k rozvoju matičného hnutia na celom Slovensku a utuženie vzťahov predstaviteľov jednotlivých OMM v záujme koordinovanej spoločnej spolupráce na matičnom poli.

Súčasťou zrazu bola prehliadka mesta Vranov nad Topľou v stopách národných dejín tohto starobylého hornozemplínskeho slovenského mesta. Sprievodcom bol v tomto prípade predseda MS Marián Gešper, ktorý krátko, ale výstižne predstavil pamätníky, ale aj historické pozadie k  Východoslovenskému roľníckemu povstaniu z r. 1831, matičnú bustu Andreja Hlinku na mieste, kde kedysi organizoval stretnutia s verejnosťou, ďalej bustu hrdinu i národovca Cyrila Daxnera, tabuľu príslušníkom 1. Pluku slovenskej slobody z 19. januára 1919, pamätníky prvého predsedu MS Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho a iné pamätihodnosti.

V spomenutých obciach – Ruská Poruba a Benkovce – sa uskutočnila spomienka na účastníkov Povstania z roku 1944 v spolupráci s obecnými úradmi a matičnými miestnymi odbormi. V sobotu v Ruskej Porube ako prvá v programe bola panychída v grécko-katolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky venovaná padlým a umučeným v 2. svetovej vojne. Hlavnou súčasťou programu bola dramatizácia „Kapitoly zo života Ľudovíta Kukorelliho“ a zahrali si v nej dobrovoľníci z radov Mladej Matice z celého Slovenska a ochotníci z divadelného odboru MS.  V Ruskej Porube si prišli na svoje aj najmladší diváci pri ukážke dobového šermu, ktorý predviedla Mojmírova družina, zároveň mladí matičiari z Liptovského Mikuláša.

Súčasťou zrazu boli edukačné aktivity zamerané na priblíženie národných a matičných dejín aj premietaním hraných dokumentov z dielne Informačného ústredia MS, počas ktorých sa rozvinula živá diskusia týkajúca sa jednotlivých historických dokumentov a filmov.

Takéto mladomatičné stretnutia, či už vo väčšom alebo aj menšom množstve sú kľúčové pre vývoj členského hnutia v Matici slovenskej a záujmového mládežníckeho odboru. Bolo to vidieť aj v reakciách účastníkov tohtoročného zrazu, keďže mladí matičiari sa stretli s dlhším časovým odstupom po pandemických opatreniach uplynulých dvoch rokov. Pevne veríme, že situácia z posledných rokov sa opakovať nebude a mladomatiční aktivisti budú svoje aktivity realizovať ako pred rokom 2020.

Text: Peter Schvantner

Foto: Mladá Matica

Komentovať

X