NovinkyReportáže

Posledný augustový víkend patril už 12. ročníku Národného zrazu Mladej Matice, ktorý sa konal 27. až 29. septembra vo Vranove nad Topľou, ale musíme zdôrazniť, že kultúrne a mládežnícke aktivity prebiehali aj v obciach Ruská Poruba a Benkovce.

Každý národný zraz bol venovaný národnej téme a nebolo tomu inak ani pri tomto ročníku. Výbor záujmového odboru Mladá Matica ich uskutočnil na počesť troch veľkých slovenských míľnikov – Slovenskému povstaniu 1848-1849, účasti slovenských legionárov v zahraničnom odboji 1914 až 1920 a Slovenskému národnému povstaniu z roku 1944. Rok odkazu štúrovskej generácie, ktorý vyhlásila Matica slovenská bol zdôraznený témou hurbanovského povstania meruôsmych rokov 19. storočia. Pre mladých ľudí je potrebné systematicky ozrejmovať, že dejiny nie sú o rokoch či dátumoch, ale o príčinách a súvislostiach, často pomerne zložitých a protirečivých. Všetky vyššie spomenuté ozbrojené zápasy slovenského národa 19. až 20. storočia v strednej Európe majú svoj kontinuálny súvis, keďže sa uskutočnili počas emancipačného boja Slovákov za slovenskú svojbytnosť v rôznych historických obdobia i politických podmienkach. Dejinné udalosti a kontexty s nimi spojené sa opakujú a preto je dôležité, aby boli prezentované pútavou formou mladej slovenskej generácii.

Podujatia sa zúčastnilo takmer šesťdesiat zástupcov mladých matičiarov z celého Slovenska. Do Vranova nad Topľou zavítali okrem domácich mladí matičiari z Liptovského Mikuláša, Turčianskych Teplíc, Bratislavy, Lučenca, Martina, Rožňavy, Častkoviec, Sučian, Humenného, Stakčína, Košíc, Kamennej Poruby a Prešova. Okrem členov Mladej Matice sa podujatia zúčastnili aj mladí zástupcovia Matice slovenskej zo Srbska (MO MS Kovačica). Účastníkov zrazu privítali predseda Mladej Matice Marek Nemec a podpredseda Mladej Matice Martin Hajník.

Národný zraz sa začal v zasadačke Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou, kde sa zhodnotilo posledných dvanásť ročníkov zrazov mladých matičiarov a ich hlavný národný zmysel i cieľ. Mladí matičiari prerokovali aj prípravu valného zhromaždenia záujmového odboru Mladej Matice, ktoré sa bude konať koncom novembra. K tomu je potrebné vykonať samozrejme valné zhromaždenia jednotlivých OMM, čo zdôraznil podpredseda MM a riaditeľ ČÚ MS Martin Hajník. Hlavnou témou bola výmena organizačných skúseností z aktivít mladých matičiarov smerujúcich k rozvoju matičného hnutia na celom Slovensku a utuženie vzťahov predstaviteľov jednotlivých OMM v záujme koordinovanej spoločnej spolupráce na matičnom poli.

Súčasťou zrazu bola prehliadka mesta Vranov nad Topľou v stopách národných dejín tohto starobylého hornozemplínskeho slovenského mesta. Sprievodcom bol v tomto prípade predseda MS Marián Gešper, ktorý krátko, ale výstižne predstavil pamätníky, ale aj historické pozadie k  Východoslovenskému roľníckemu povstaniu z r. 1831, matičnú bustu Andreja Hlinku na mieste, kde kedysi organizoval stretnutia s verejnosťou, ďalej bustu hrdinu i národovca Cyrila Daxnera, tabuľu príslušníkom 1. Pluku slovenskej slobody z 19. januára 1919, pamätníky prvého predsedu MS Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho a iné pamätihodnosti.

V spomenutých obciach – Ruská Poruba a Benkovce – sa uskutočnila spomienka na účastníkov Povstania z roku 1944 v spolupráci s obecnými úradmi a matičnými miestnymi odbormi. V sobotu v Ruskej Porube ako prvá v programe bola panychída v grécko-katolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky venovaná padlým a umučeným v 2. svetovej vojne. Hlavnou súčasťou programu bola dramatizácia „Kapitoly zo života Ľudovíta Kukorelliho“ a zahrali si v nej dobrovoľníci z radov Mladej Matice z celého Slovenska a ochotníci z divadelného odboru MS.  V Ruskej Porube si prišli na svoje aj najmladší diváci pri ukážke dobového šermu, ktorý predviedla Mojmírova družina, zároveň mladí matičiari z Liptovského Mikuláša.

Súčasťou zrazu boli edukačné aktivity zamerané na priblíženie národných a matičných dejín aj premietaním hraných dokumentov z dielne Informačného ústredia MS, počas ktorých sa rozvinula živá diskusia týkajúca sa jednotlivých historických dokumentov a filmov.

Takéto mladomatičné stretnutia, či už vo väčšom alebo aj menšom množstve sú kľúčové pre vývoj členského hnutia v Matici slovenskej a záujmového mládežníckeho odboru. Bolo to vidieť aj v reakciách účastníkov tohtoročného zrazu, keďže mladí matičiari sa stretli s dlhším časovým odstupom po pandemických opatreniach uplynulých dvoch rokov. Pevne veríme, že situácia z posledných rokov sa opakovať nebude a mladomatiční aktivisti budú svoje aktivity realizovať ako pred rokom 2020.

Text: Peter Schvantner

Foto: Mladá Matica

Komentovať

X