NovinkyRozhovory

Predstavujeme členov Výboru MS – Filip Púpala

Výbor Matice slovenskej je najvyšším voleným orgánom Matice slovenskej, ktorý riadi jej činnosť počas štvorročného obdobia medzi Valnými zhromaždeniami. Pri pohľade do histórie je známe, že členmi napríklad aj Výboru Matice slovenskej, boli často farári a predstavitelia cirkví. Vďaka 26 ročnému členovi Mladej Matice Mgr. Filipovi Púpalovi je tomu tak aj dnes.  Mgr. Filip Púpala je rodákom zo Zvolena, študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a v súčasnosti pôsobí ako evanjelický kaplán cirkvi v Tisovci.

1 . Filip, kedy a prečo si sa stal členom MS a Mladej Matice?

Nepamätám si presný moment. Možno som zachytil nejakú aktivitu na internete alebo som zo zvedavosti napísal do vyhľadávača Matica slovenská a zaujímal som sa v akej forme ešte existuje. Po zistení, že MS má riadnu členskú základňu som kontaktoval predsedu Mladej Matice vo Zvolene, ktorým bol na moje prekvapenie môj sused Ondrej Baranec, zhodou okolností v súčasnosti študujúci taktiež na Evanjelickej bohosloveckej fakulta UK v Bratislave. Pri hlbšom pátraní v minulosti som zistil, že členstvo v Matici slovenskej má v mojej rodine tradíciu, v ktorej môžem ako mladšia generácia pokračovať.

2. Ty ako evanjelický kaplán máš k národnému hnutiu naozaj blízko, keďže v dejinách slovenského národa a MS stálo v čele nášho národného hnutia mnoho evanjelikov?

Áno, v minulosti mala naša Evanjelická cirkev k národnému hnutiu naozaj blízko. Toto dedičstvo a spojenie vnímam ako skutočne dôležité. Už Luther chápal potrebu používania národných jazykov počas bohoslužieb a vôbec v náboženskom živote. Evanjelici používali biblickú češtinu v časoch, keď sa používala latinčina a maďarčina. Opakovane vystupovali za práva nášho národa. Napokon sa stali aj kodifikátormi spisovnej slovenčiny. Vnímam možno akési vzájomné odcudzenie Matice slovenskej a evanjelickej cirkvi, alebo lepšie povedané mierne vzdialenie napriek jednoznačným prepojeniam v minulosti. Dnes je však potrebné spájanie sa, bez rozdielu, tak ako tomu bolo v spomínanej minulosti, možno aj za cenu toho, že pôjdeme proti prúdu. Každopádne máme na čom stavať a čo rozvíjať.

3. Ako člen Výboru MS ako by si chcel pomôcť matičnému hnutiu v tvojom regióne?

Chcel by som byť hlasom regiónu, ktorý je možno trochu zaznávaný. V rámci nášho regiónu máme skvelých a oddaných členov pre národné veci. Majú srdce pre vzdelávanie mladej generácie a robia to obetavo a nezištne. Verím, že ich budem vedieť vo Výbore zodpovedne zastúpiť. Všeobecne mladá generácia je absolútne kľúčová a je potrebujeme ju podchytiť a viesť. Samozrejme, nie len rečami, ale skutočnými skutkami. Žiaľ, často tým najhlučnejším je práve ten, čo s mladým človekom nepracuje alebo nevie pracovať. Vzhľadom na môj vek by sa dalo konštatovať, že aj ja som mladá generácia, no myslím si, že je dôležité ukazovať na to, čo všetko a za akú cenu naši predkovia dokázali, a to aj napriek práve ich mladému, často študentskému veku. Pri tejto práci je však bytostne dôležitá súčinnosť každého bez rozdielu veku, lebo všetci môžeme svojim konaním obohatiť život toho druhého.

 

4. Čo by si odkázal ďalším potenciálnym členom MS a Mladej Matice?

Je skvelé byť matičiarom a azda by to malo byť aj samozrejmé. Je to zmysluplné trávenie času. Ako člen Matice slovenskej či Mladej Matice som mal možnosť pochodiť po rôznych kútoch Slovenska. V rámci regiónov sa možno trochu líši zameranie niektorých aktivít, či športových alebo kultúrnych ale naše nadčasové poslanie je všade rovnaké. Budovanie národného povedomia, teda povedomia o našej histórii, tradíciách a hodnotách. Práve matičiari držali, držia a pevne držať budú svetlo národného povedomia, spolupatričnosti a vlasteneckého cítenia.

 

 

Komentovať