NovinkyRozhovory

Predstavujeme členov Výboru MS – Ján Seman

Jedným z dvadsiatichôsmych členov Výboru Matice slovenskej je aj RNDr. Ján Seman, ktorý je zároveň členom Výboru Mladej Matice. Na Valnom zhromaždení MS 9. októbra 2021 získal od delegátov 202 hlasov. Len pripomenieme, že počet všetkých delegátov s právom voliť bol 307, pričom 17 z nich boli zástupcovia odborov Mladej Matice.  

RNDr. Ján Seman sa narodil v roku 1988 čo ho radí k mladším členom Výboru Matice slovenskej. Pochádza z obce Dlhé Klčovo no v súčastnosti žije a pôsobí v Martine ako tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť. Študoval na Fakulte prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove, kde získal druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a titul doktor prírodných vied.

  1. Aká bola tvoja cesta k MS a prečo si sa stal jej členom?

Na vysokej škole som mal kolegu a spolubývajúceho, ktorý už v tom čase bol aktívnym členom Matice slovenskej v záujmovom odbore mladých matičiarov. Práve vďaka jeho rozprávaniu o aktivitách a činnosti MS a MM som sa úplne nezáväzne zúčastnil svojho prvého matičného podujatia, ktoré sa konalo v blízkosti môjho štúdia v Prešove. Písal sa rok 2009 a išlo o podujatie Malá vojna v Spišskej Novej Vsi. Na začiatku som si nerobil žiadne ilúzie, lebo o činnosti MS som mal len základné informácie. Bolo mi záhadou, prečo o najstaršej celoslovenskej národnej a kultúrnej ustanovizni nie je v televízii vôbec počuť. To som pochopil trošku neskôr. Postupne som sa teda ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase veľmi rád zúčastňoval aj podujatí v iných krajoch. Veľmi som sa tešil hlavne na to, že sa môžem stretnúť s podobne zmýšľajúcimi mladými ľuďmi. Ako hovoria aj prvé stanovy MS z 5. februára 1862, Slovenská Matica je jednotou milovníkov národa a života slovenského. Ja som takýchto oddaných, roduverných a milujúcich Slovákov a Sloveniek v Matici stretol mnoho. Aj preto, keď na mňa niekedy doliehajú pochybnosti a negatívne pocity z možnej budúcnosti slovenského národa, stále si na týchto ľudí spomeniem. Kým bude na Slovensku čo i len pár takýchto ľudí, stále budem veriť, že všetko zlé sa na dobré obráti.

  1. Ako by si charakterizoval svoje doterajšie dobrovoľnícke pôsobenie v MS a MM?

Členom Matice som sa stal asi po prvom podujatí, ktorého som sa zúčastnil. Vstúpil som do odboru mladých matičiarov, neskôr premenovanom na odbor Mladej Matice vo svojej rodnej obci, kde som sa stal aj predsedom. Už o rok neskôr, pri Valnom zhromaždení celoslovenského záujmového odboru mladých matičiarov v r. 2010 som získal podporu delegátov a stal sa členom celoslovenského Dozorného výboru odboru mladých matičiarov. O tri roky neskôr v r. 2013 som sa na ďalšom Valnom zhromaždení Mladej Matice stal členom jej výboru, pričom túto kandidatúru som znovu obhájil aj v roku 2016 a 2019. V súčasnosti mám 34 rokov a ak mi delegáti valného zhromaždenia Mladej Matice prejavia dôveru aj v tomto volebnom roku 2022, bude to moje ďalšie funkčné obdobie v tomto záujmovom odbore, avšak z dôvodu vekovej hranice už posledné. Od r. 2017 som zároveň aj členom celoslovenského Výboru Matice slovenskej, pričom túto pozíciu člena výboru som obhájil aj minulý rok na poslednom Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši. Samozrejme, ako niekoľkoročný predseda odboru Mladej Matice v Dlhom Klčove som zároveň aj členom okresnej rady MS Vranov nad Topľou.

 

  1. Ako zatiaľ hodnotíš svoje profesionálne pôsobenie v MS?

V júni 2013 som bol prijatý na pozíciu referenta Členského ústredia MS, kde som pôsobil do r. 2017. Hneď po mojom nástupe do zamestnania som bol hodený rovno do vody. Je to síce dobré riešenie, ale pre toho, kto v tej vode ešte tak plávať nevie, je to celkom zložité. A to ešte spomeniem, že hneď v danom mesiaci som naskočil na rozbehnutý vlak s názvom valné zhromaždenie, pričom hlavné bremeno jeho organizácie je v tomto období práve na pleciach Členského ústredia MS. Musím podotknúť, že aj za pomoci kolegov som sa veľmi rýchlo zorientoval a stal sa platným členom kolektívu. Toto obdobie bolo bohaté na mnohé zaujímavé aktivity a činnosti. Na členskom ústredí sme realizovali mnohé úlohy súvisiace s riadením, koordináciou, organizovaním, programovým a metodickým usmerňovaním matičného hnutia. Pripravili sme množstvo podkladov, materiálov, analýz, hodnotiacich a vyhodnocovacích správ, či už pre prácu výboru a predsedníctva MS alebo pre matičné odbory. Mal som možnosť navštíviť desiatky, ak nie stovky úžasných matičných podujatí, spoznal som skvelých a zapálených ľudí a utvrdil sa v tom, čo povedal doživotný čestný podpredseda MS Ján Francisci, že MS bez svojich odborov je ako telo bez rúk a nôh. Mnohí matičiari mi prirástli k srdcu a veľmi sa teším, keď ich znova stretnem na hocijakom podujatí. Žiaľ, posledné roky boli výrazne poznačené dôsledkami pandémie a mnoho takýchto kontaktov bolo obmedzených, ale pevne verím, že keď sa Slovensko a svet vráti do normálu, znovu nadviažeme na budovaní dobrých a priateľských vzťahov medzi nami.

V roku 2017 som sa stal tajomníkom MS pre informačnú a mediálnu oblasť a prebral riadenie viacmenej nefunkčného Informačného ústredia MS. Spolu s kolegyňou sa nám podarilo uvedené pracovisko postaviť na nohy a vytvoriť z neho funkčný útvar pre mediálnu, informačnú, vydavateľskú a propagačnú činnosť. Zabezpečili sme redizajn matičného webu, vytvorili aj všeobecné pravidlá styku s médiami pre matičiarov, nastavili sme spôsob toku informácií od určených osôb do IÚ MS, vykonali sme aj analýzu existujúcej spolupráce MS s inštitúciami, organizáciami a spolkami, čo podnietilo proces vytvorenia ďalšej formy spoluprác, tentokrát medzi MS a slovenskými školami. Výrazne sa zintenzívnila aj práca na matičných sociálnych sieťach a webovej stránke. Od aktivizácie práce IÚ MS po november 2017, IÚ MS vytvorilo niekoľko stoviek reportáži venovaných matičným akciám a podujatiam, či národným osobnostiam, zabezpečilo tvorbu niekoľkých krátkych videospotov a promo videí a v neposlednom rade pripravilo niekoľko desiatok historických dokumentov. Je možné konštatovať, že v tomto období sa MS netýkala žiadna nová mediálna kauza. Takmer všetky negatívne ladené témy o MS v hlavných slovenských médiách pochádzali z minulých rokov. Zvyšné pokusy o vytvorenie mediálnych káuz dokázalo IÚ MS komunikovať takým spôsobom, aby obhájilo česť MS na verejnosti. Ak by som mal vymenovať všetky aktivity IÚ MS boli by sme tu ešte veľmi dlho. Podstatné však je, že sa nám podarilo zrealizovať väčšinu naplánovaných cieľov pričom ďalšie nás ešte len čakajú. Teda s plnou vážnosťou môžem tvrdiť, že svoje doterajšie profesionálne pôsobenie v MS hodnotím kladne. Vždy sme spolu s kolegami dokázali z minima vyťažiť maximum, teda v manažérskej reči, z minimálnych vstupov sme sa stále snažili vytvoriť maximálne efektívne výstupy. Verím, že matičná, ale aj nematičná verejnosť tieto pozitívne zmeny zaznamenala.

  1. Čo by mala MS vo vzťahu k médiám zmeniť, aby o nej bolo na verejnosti viac počuť?

S každou nastupujúcou generáciou prichádzajú nové vízie, ciele a tiež prostriedky, ako ich realizovať. Žijeme v 21. storočí, pre ktoré sa rýchly tok informácií stal príznačným. Nemôžeme a ani nechceme sedieť so založenými rukami sledujúc ako tento informačný prúd hýbe verejnou mienkou o Matici. Niekedy pozitívne, inokedy neutrálne až negatívne, záleží od témy. Médiá sa stali každodennou súčasťou života a činnosti jednotlivcov, spoločnosti a organizácií a v neposlednom rade ich pôsobenie ovplyvnilo aj činnosť samotnej MS. Pre MS je koncepčná práca s médiami životnou otázkou, keďže len cez médiá môže prekročiť súčasné rámce jej prežívania vo vedomí spoločnosti a širokej verejnosti. Hlavným cieľom v nasledujúcom období bude aj naďalej zmierňovať negatívny obraz MS na verejnosti a v médiách. Dôležité bude predvídať rôzne problematické situácie a pripraviť sa na ne, respektíve predchádzať im. Výrazom novej komunikačnej éry v Matici by mohol byť informačný tok v centre diania, či proaktívna komunikácia smerom navonok i dovnútra. Nie je to však len o novinároch a verejnosti, viac si budeme všímať aj samotných matičiarov, bez ktorých by neexistovala dlhodobá kontinuita matičného hnutia. Záleží nám na tom, aby ľudia o našej každodennej práci vedeli, aby chápali rozmer a zmysel matičnej činnosti, ako pre súčasnosť, tak aj budúcnosť Slovenska. Základnými cieľmi mediálnej politiky MS bude obnova dobrého mena a pozície MS, ako najvýznamnejšej celonárodnej vlasteneckej inštitúcie, zlepšovanie kvality práce a zvýšenie informovanosti o jej význame. MS musí zaujať to správne miesto v spoločnosti 21. storočia tak, aby nás bolo vidieť aj počuť.

Komentovať