Reportáže

Výbor Mladej Matice po prvýkrát v novom zložení

Výborovňa Matice slovenskej v Martine sa stala miestom prvého zasadnutia novozvoleného Výboru Mladej Matice a Dozorného výboru Mladej Matice. Dňa 31. januára 2020 mali svoje prvé zasadnutie mladí matičiari po tom, ako sa v mesiaci november 2019 v Košiciach konalo Valné zhromaždenie tohto záujmového odboru Matice slovenskej. Na Valnom zhromaždení v tajných voľbách získal dôveru staronový tandem v zložení predseda Marek Nemec a podpredseda Martin Hajník, spolu s nimi aj ďalších 11 členov Výboru Mladej Matice a 5 členov Dozorného výboru Mladej Matice.

V úvode prvého zasadnutia Výboru Mladej Matice prítomných privítal tajomník Matice slovenskej Viliam Komora a všetkým prítomným členom odovzdal osvedčenia o právoplatnom zvolení do mlado-matičných funkcií. Následne sa začala pracovná časť, ktorú otvoril a viedol predseda Mladej Matice Marek Nemec. Jedným z hlavných bodov programu rokovania boli voľby ďalších funkcionárov, ktorými sa stali Jozef Humeník – tajomník Mladej Matice, Tímea Jančíková – hospodárka Mladej Matice, všetci sa tým pádom stali automaticky aj členmi predsedníctva, ktorých doplnil ako piaty člen Ondrej Baranec. Členovia Dozorného výboru Mladej Matice si spomedzi seba zvolili za predsedu Petra Schvantnera a podpredsedníčku Leilu Bartkovú.

Mladí matičiari ďalej pokračovali v rokovaní a zaoberali sa rozpočtom Mladej Matice, ktorý tvorí dotácia z rozpočtu Matice slovenskej a príspevok na činnosť z členského fondu. Podujatia ktoré mladí matičiari pripravujú sú mnohovrstvové a rozložené do všetkých regiónov Slovenska. Sú pripravované či už samostatne alebo v spolupráci s inými matičnými subjektami či organizáciami, samosprávu nevynímajúc. Dôraz je však kladený na vlastenecký a národný charakter a tiež na mladú generáciu.

Nosnou témou však boli hlavné podujatia pripravované v roku 2020 ako Národný výstup na Kriváň, výročie Generála M. R. Štefánika, a mnoho ďalších, predovšetkým však Národný zraz Mladej Matice. Práve Národný zraz Mladej Matice je azda tým najhlavnejším podujatím v pestrej palete akcií ktoré mladí matičiari pripravujú. Miesto tohtoročného zrazu ešte nie je definitívne určené, no členovia Výboru Mladej Matice zúžili výber na niekoľko lokalít a vybrali aj tému vlasteneckého charakteru v ktorom sa bude tohtoročný zraz niesť. Rozdiskutovaný bol aj zraz v roku 2021, pričom zaznel návrh, aby sa výnimočne konal zraz v zimných mesiacoch, čo sa stretlo s kladným ohlasom. Tajomník Matice slovenskej Ján Seman, informoval prítomných o možnosti podávania projektov na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a podpredseda Mladej Matice Martin Hajník zase informoval o požiadavkách a povinnostiach z Členského ústredia Matice slovenskej.

Rozdiskutovaná bola aj téma ohľadne väčšieho dôrazu na propagáciu mlado-matičných a matičných aktivít prostredníctvom sociálnych sieti a webovej stránky www.mladamatica.sk. V závere zasadnutia si členovia Výboru Mladej Matice naplánovali aj svoje ďalšie zasadnutie. Na návrh Ondreja Baranca by sa malo uskutočniť v Bratislave 23. apríla a nieslo by sa v znamení výstupu štúrovcov na Devín. Týmto mladí matičiari spoja svoje zasadnutie aj s podujatím, ktoré sa rozhodli sami zorganizovať a to tak, že sa symbolicky vydajú po stopách štúrovcov na Devín, kde si dramatizáciou a krátkou spomienkou uctia mladých študentov, ktorý práve v tento deň a práve v tých miestach primäli slovanské mená.   

Predsedníctvo Mladej Matice

Komentovať