NovinkyReportáže

Prvé rokovanie Výboru a Dozorného výboru MM

Na konci novembra 2022 sa v Martine konalo Valné zhromaždenie Mladej Matice, ktorá je záujmovým odborom Matice slovenskej. Na ňom si mladí matičiari zvolili svoje výkonné a dozorné orgány, ktoré najbližšie 3 roky „povedú“ Mladú Maticu. No a ich členovia prvýkrát zasadli 20. januára 2023 v Martine.

Rokovanie Výboru Mladej Matice, na ktoré sú pravidelne pozývaní aj členovia Dozorného výboru Mladej Matice, viedol jej predseda Martin Hajník. V úvode sa poďakoval všetkým za účasť a pomoc pred a počas konania valného zhromaždenia a poprial všetkým mnoho úspechov v práci v MS ale aj v osobnom živote. Taktiež sa poďakoval bývalému predsedovi Mladej Matice Marekovi Nemcovi za jeho prácu na tomto poste. Marek Nemec ale pokračuje ako člen Dozorného výboru Mladej Matice.

Ako už býva zvykom, v úvode zasadnutia odovzdal predseda Mladej Matice osvedčenia členom Výboru a Dozorného výboru. V rokovaní sa pokračovalo voľbami do ďalších orgánov výboru. Tajomníkom Mladej Matice sa stal Lukáš Havlík, hospodárom sa stal Jaroslav Kerekanič a členom Predsedníctva Mladej Matice Vladimir Tököly. Počas rokovania si Dozorný výbor za svojho predsedu zvolil Jozefa Humeníka a za podpredsedníčku Valentínu Palkechovú.

Hlavným bodom zasadnutia bola príprava podujatí Mladej Matice a jednotlivých jej odborov. Ako každý rok tak aj tento bude nosným podujatím Národný zraz Mladej Matice, ktorý sa po dohode bude konať počas cyrilo-metodských osláv v Nitre. Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia bolo, že v roku 2023 si pripomíname 1160. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu. Ďalej sa mladí matičiari dohodli, že ak budú finančné možnosti, opäť by bolo dobré zvolať Radu predsedov OMM s tým, že sa pozvú aj noví členovia a sympatizanti Mladej Matice. Diskutovalo sa aj o iných celoslovenských a regionálnych podujatiach Mladej Matice. Tie budú zakotvené v prehľadnej tabuľke.

Ťažiskovým podujatím Matice slovenskej v roku 2023 budú oslavy 160. výročia vzniku Matice slovenskej, ktoré sa budú konať 3.- 5. augusta 2023 v Martine. Preto predseda Mladej Matice poprosil členov Výboru a Dozorného výboru aby sme sa ako Mladá Matica čo najviac aktivizovali počas týchto osláv v rámci programu ale aj v rámci pomoci pri organizácií.

Výborným nápadom na podujatie a prezentáciu Mladej Matice bolo pripojenie sa Matice slovenskej k tzv. Noci múzeí. Mladí matičiari by pripravili program pre návštevníkov, ktorý by obsahoval prienik z dejín slovenského národa a Matice slovenskej. Išlo by o skvelú prezentáciu Matice slovenskej a Mladej Matice.

Členovia Mladej Matice vďaka takýmto stretnutiam a organizovaním podujatí naberajú neoceniteľné skúsenosti na ich ďalšiu prácu nielen v Mladej Matici ale aj Matici slovenskej. Budeme snažiť byť čo najaktívnejší a hlavne sa snažiť získať nových členov. Preto budeme pokračovať v overených formálnych a neformálnych stretnutiach, prednáškach, športových akciách po celom Slovensku. Veríme, že nám v tom nezabránia žiadne okolnosti, ktoré nebudeme môcť ovplyvniť.

Text: Peter Schvantner

Foto: Jaroslav Kerekanič, Lukáš Havlík

Komentovať