NovinkyRozhovory

Predstavujeme členov Výboru MS – Vladimír Tököly

Výbor Matice slovenskej je najvyšším výkonným orgánom Matice slovenskej. Členov tohto orgánu si zvolili delegáti z celého Slovenska na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021. Jedným zo zvolených členov 28 členného Výboru MS je aj Bc. Vladimír Tököly z obce Honce, ktorá sa nachádza v okrese Rožňava, na Valnom zhromaždení získal od delegátov 114 hlasov. Bc. Vladimír Tököly je jedným z najmladších členov Výboru MS, kedže má 25 rokov. Pracuje ako terénny projektový koordinátor a venuje sa aj práci poslanca obecného zastupiteľstva v obci Honce. Pri svojej práci v Matici slovenskej by taktiež rád využil poznatky a vedomosti nadobudnuté počas svojho štúdia politológie, ktorú vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na Univerzite Komenského v Bratislave.

V matičnom živote pôsobí ako podpredseda MO MS Honce a predseda OMM v Rožňave.

Vladimír, čo a kto ťa viedol k tomu, aby si sa stal členom MS a Mladej Matice?

Zaujímavá otázka, u mňa naozaj na dlhé premýšľanie, keďže to nebol asi taký klasický príbeh ako u iných rovesníkov. Paradoxne som sa k Matici dostal asi tak nejak sám skrz toho, že som pôsobil v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských zložiek a hľadal som nejaké nové možnosti pre realizáciu rôznych projektov a vízií. Ale ak by som mal naozaj menovať nejakú osobu, tak určite musím spomenúť predsedníčku MO Honce v ktorom pôsobím, pani Máriu Lukáčovú, ktorá v podstate stála pri mojom vstupe do Matice, ako aj pri spoločnom záujme, kolektívnom členovi-FSk Genšenky. Čo sa týka Mladej Matice, to je o niečo pútavejšia kapitola (s úsmevom). Musím sa priznať, že pred prevzatím som Mladú Maticu veľmi nesledoval. Nebolo to tým, že by boli neaktívni, čo sa Rožňavského regiónu týka, musím povedať, že Peter Vester odviedol ako môj predchodca skvelú prácu a rožňavskí mladí matičiari boli aktívnou zložkou. Skôr som sa ale sústredil na MO v Honciach, kde sme boli naozaj vyťažení a aktívni. O to väčšia zodpovednosť to pre mňa bola, keď ma pani riaditeľka domu Matice slovenskej v Rožňave, Zlatka Halková oslovila s ponukou prevzatia Mladej Matice, keďže Peter sa chcel naplno venovať otcovským povinnostiam. Keďže mám rád výzvy a vedel som o aktívnom prístupe členov, túto ponuku som prijal a musím povedať, že aj napriek dobe, ktorá spoločenským aktivitám nepraje sme naďalej aktívni, plníme ciele, ktoré sme si stanovili a čo ma teší najviac, rozrastá sa aj naša členská základňa.

Čo ťa najviac baví na práci pre MS a národné hnutie?

Pri pôsobení v Matici slovenskej je pre mňa najviac obohacujúce stretávanie sa s ľuďmi. Vždy je pre mňa dôležitá interakcia. Množstvo podujatí, nielen matičných, je sterilných a ponúkajú len akúsi hodnotu prednášky, alebo spomienky na konkrétnu persónu, udalosť. Je pre mňa dôležité a prínosné, ak je vedľajším produktom stretnutia diskusia, pretože tá je známkou toho, že výklad alebo reč, s ktorou som vystúpil, zaujala. Historické témy sa snažím preniesť do kontextu dnešnej doby, pretože historická skúsenosť sa spravidla dá aplikovať do ktorejkoľvek doby a ponaučenie z nej vyplývajúce je potrebné si pripomínať. V opačnom prípade sa budeme musieť poúčať znova a znova a v takom prípade spoločnosť nebude schopná napredovať. Ďalším dôležitým poslaním je pre mňa priblíženie Matice a jej aktivít mladým ľuďom. Určite sa mnohí zhodneme na tom, že Matica si v novodobej histórii pôsobenia vytvorila vizitku „organizácie pre starých ľudí.“ Posledné roky práce, nielen vo vedení, ale aj na miestnej úrovni, dáva znať, že to tak nie je. Matica slovenská má potenciál a musím podotknúť, že aj chuť osloviť mladú generáciu, novodobým spôsobom a prostriedkami. My, v Rožňavskom okrese, spolupracujeme so školami, tvoríme aktivity, ktoré zapájajú mládež do výučby dejín alternatívnym spôsobom a tým pádom približujú aj poslanie Matice a Maticu slovenskú ako takú do ich povedomia.

Ako člen Výboru MS ako by si chcel pomôcť matičnému hnutiu vo svojom regióne?

Je pre mňa dôležité byť aktívnou spojkou medzi Maticou slovenskou a miestnymi odbormi v našom regióne. Chcem prispieť k zvýšeniu efektívnosti práce miestnych odborov, ale zároveň zvýšiť interakciu medzi MO a Maticou, keďže aj valné zhromaždenie bolo dôkazom toho, že spolupráca a koordinácia je to, na čom sa dá ešte stále pracovať. Minimálne na úrovni informovanosti. Spomenúť musím aj historicko-kultúrny význam regiónu Gemera a v súvislosti s tým dôležitosť podpory práce v tomto regióne, ktorá je kľúčová pre zachovanie a predanie myšlienok, ktoré dovolím si povedať, formovali slovenskú spoločnosť naprieč generáciami. Táto práca bez podpory vedenia fungovať nemôže. Dôležitým bodom mojej práce bude aj zastávanie sa mladých matičiarov a členov Mladej Matice, ktorá sa nie z každej strany teší vôli. Stojím si za myšlienkou, že toto delenie je naozaj len účelovou interpretáciou pojmov. Všetkých nás spája osvojenie si matičných myšlienok, vzťah k národu, kultúre a histórii, ktorá je nám neodňateľná. Práve matičné posolstvo je tým, ktoré nás charakterizuje v jednote. Povedzme si však úprimne, najväčšou chybou z minulosti je generačné uzurpovanie si postavenia. Každá generácia raz bude musieť postaviť svojho nástupcu a práve Mladá Matica má byť inštanciou, ktorá dokáže najlepšie reflektovať nálady a potreby cieľovej skupiny s prihliadaním na spoločné myšlienky, a tým vytvoriť most medzi generáciami.

Čo by si odkázal ďalším potenciálnym členom MS a Mladej Matice?

Ponúknem opäť s miernym nadhľadom spontánnu odpoveď. Nepozerať na stereotypy. Matica Slovenská má čo ponúknuť každej generácii. Dôležitý je osobný zápal a iniciatívnosť, pretože k napredovaniu dokáže prispieť každý jeden člen svojou prácou a nápadmi. Veď koniec-koncov, na tomto princípe funguje aj samotná Matica slovenská, ktorej aktívne pôsobenie si viem len ťažko predstaviť bez tých najnižších regionálnych inštitúcií a persón.

 

 

Komentovať