NovinkyReportáže

Online rokovanie Výboru Mladej Matice

Piatok 29. januára 2021 zasadal prvý krát v tomto roku Výbor Mladej Matice, spoločne s Dozorným výborom Mladej Matice. Toto rokovanie bolo zaujímavé nielen svojim obsahom, ale aj tým, že išlo o prvé rokovanie online formou teda konferenčne. Účasť na tomto rokovaní sa dá hodnotiť vysoko pozitívne keďže z trinástich členov Výboru MM bola 93% účasť, účasť piatich členov Dozorného výboru MM dosiahla 100%.                                           

Mladí Matičiari sa venovali viacerým témam, ako napríklad vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2020 a tvorbe plánu činnosti na rok 2021. Pri tvorbe plánu je však nutné podotknúť, že celý plán podujatí môže rovnako ako to bolo v uplynulom roku ovplyvniť pandémia a s ňou súvisiace opatrenia. Jednou z hlavných tém rokovania bola predovšetkým aktivita na sociálnych sieťach a v tzv. online priestore. Viaceré inštitúcie z rôznych oblastí postupne prechádzajú do online priestoru a Matica slovenská by v tomto nemala byť výnimkou. Rozsiahla diskusia sa viedla o marketingu a tvorbe stratégie či postupov na sociálnych sieťach, ktoré sú v dnešnej dobe dôležité, keďže už to nie je len fenomén doby a mladých ľudí, ale celej spoločnosti v dôsledku pandémie. Všetci členovia vyjadrovali svoje názory a prezentovaných bolo viacero návrhov na zlepšenie činnosti v tejto oblasti. Výsledkom rokovania bolo rozdelenie úloh za ktoré budú jednotlivci niesť aj zodpovednosť.                                                                                                             

Ďalšou témou rokovania bolo aj plnenie si povinností Odborov Mladej Matice voči Členskému ústrediu MS, ktorým sa je nevyhnutné venovať práve v začiatku každého kalendárneho roku. Veľmi heslovite sa členovia Výboru a Dozorného výboru MM venovali aj blížiacemu sa Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej, ktoré sa má uskutočniť v tomto roku. Pozornosť bola venovaná aj propagácií matičných periodík ako Slovensko-Národné spektrum a iné.                                                                                                                          
Prvé zasadnutie v tomto roku sa dá hodnotiť vysoko pozitívne a členovia Mladej Matice sa uzhodli na tom, že takáto online forma môže byť používaná pravidelne. Členovia orgánov Mladej Matice sú z celého Slovenska a študentské či pracovné povinnosti nie vždy dovoľujú vycestovať na všetky zasadnutia, tobôž keď sa k tomu pridajú aj opatrenia spojené s koronavírusom, je takáto forma rokovania veľmi praktická. Samozrejme nič nenahradí osobný kontakt a na spoločné stretávanie a pripravovanie podujatí sa už predstavitelia Mladej Matice tešia a pripravujú.

Marek Nemec
predseda Mladej Matice

Komentovať