NovinkyReportáže

11. Valné zhromaždenie Mladej Matice sa konalo v Košiciach

Mladí matičiari z rôznych kútov Slovenska sa poslednú novembrovú sobotu stretli v kinosále Technickej univerzity v Košiciach, kde si zvolili svojich zástupcov do orgánov záujmového odboru Mladá Matica. V metropole východného Slovenska sa 30. 11. 2019 zišlo celkom 75 delegátov, čo je 79 % všetkých pozvaných delegátov. Post predsedu bude aj nadchádzajúce trojročné volebné obdobie zastávať Marek Nemec, podpredsedom sa stal Martin Hajník.

Po ňom sa prítomným prihovoril predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý vo svojom príhovore nabádal mladých matičiarov na presadzovanie národného ducha či vlastenectva, súčasne ocenil, že aj súčasné vedenie MM aktívne pracuje na svojich budúcich nástupcoch a prioritne podniká kroky na rozširovanie členskej základne o mladých členov. Rovnako formuje nové, mladé národovecky orientované osobnosti, čo je v dnešnej dobe naliehavo potrebné. Prostredníctvom svojich aktivít a podujatí, ktoré sú skutočne mnohovrstvové, by mali podľa neho pokračovať v odkaze národných aj matičných velikánov. Potom predseda DV MS Štefan Martinkovič vyslovil potešenie, že Matica slovenská má takýto dorast a za svojho účinkovania nepočul na pôsobenie Mladej Matice sťažnosť, len slová závisti. Zároveň skonštatoval, že nová generačná vlna musí pokračovať. Riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka vo svojom príhovore privítal prítomných v Košiciach. Potešilo ho, že si Mladá Matica vybrala za miesto rokovania práve mesto, v ktorom si pred niekoľkými dňami dozadu matičiari pripomenuli 100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej. Všetky úvodné príhovory hostí sa niesli v duchu vyslovenia podpory na adresu mladých matičiarov v ich doterajšej práci a zároveň povzbudenia v napredovaní. Medzi prítomnými boli aj riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej i niekdajší člen záujmového odboru MM Martin Fejko a riaditeľ internátov Technickej univerzity v Košiciach Marek Dufala.

Po slávnostnom úvode nasledovala pracovná časť, kde si delegáti okrem iného vypočuli Správu o činnosti Mladej Matice za obdobie rokov 2016 – 2019 a za rovnaké obdobie aj správu o hospodárení, ktorú predniesol Martin Hajník. Správu Dozorného výboru Mladej Matice zas predniesol Peter Schvantner. Práve dané správy mapovali pestrú a širokú škálu národných podujatí, ktoré sú mnohovrstvové a dalo by sa konštatovať, že mladí matičiari sú zapojení do drvivej väčšiny podujatí pripravovaných Maticou slovenskou. Napriek tomu vytvárajú vo svojich regiónoch aj množstvo samostatných podujatí rôznorodého charakteru, a tak modernou formou zvyšujú povedomie o Mladej Matici a Matici slovenskej. Samozrejme, vrcholným podujatím, ktoré Mladá Matica pripravuje, je národný zraz, organizovaný každoročne. Nebolo tomu inak ani ostatné funkčné obdobie, keď sa zaviedla tradícia pozývania aj mladých krajanov žijúcich v zahraničí.

Keďže sa v roku 2019 konal aj Snem Matice slovenskej, na ktorom boli upravené Stanovy Matice slovenskej, bolo potrebné novelizovať tiež Stanovy Mladej Matice. Tento bod otvoril svojou dôvodovou správou tajomník Mladej Matice Ján Seman, ktorý prítomných upozornil na zmeny a úpravu niekoľkých bodov v Stanovách Mladej Matice. Potom nasledoval akt volieb, kde volebná komisia najprv predstavila všetkých kandidátov a oboznámila prítomných s priebehom volieb. Nasledovala prestávka, počas ktorej si delegáti valného zhromaždenia zvolili svojich zástupcov. Kým volebná komisia rátala hlasy, mladí matičiari pokračovali vo svojom programe. Marek Nemec predniesol materiál s hlavnými cieľmi Mladej Matice do budúcna.

Ďalšie pokračovanie sa už nieslo v slávnostnom duchu, na rad prišlo oceňovanie osobností, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o vznik a prosperitu mladomatičného hnutia. Cenou Mladej Matice, ktorá sa udeľuje iba raz za tri roky, boli ocenení: Peter Vrlík, Pavol Madura, Michal Tkáč, Štefan Matta, Daniel Pavlo, Vladimír Haritun, Ondrej Pavelko, Peter Šmajda, Róbert Kaščák a Ján Kasaj. Pamätný list MM bol udelený aj Petrovi Čeledinskému.

Diskusia priniesla niekoľko podnetných návrhov na chod a činnosť Mladej Matice, ktoré návrhová komisia zaznamenala a Výbor Mladej Matice sa na svojich zasadnutiach nimi bude zaoberať, rovnako boli prijaté aktualizované ciele a zámery MM na najbližšie tri roky.

Po zrátaní hlasov oboznámila Volebná komisia delegátov s výsledkom volieb. Ako už bolo spomenuté, staronovým predsedom sa stal Marek Nemec z Liptovského Mikuláša, ktorý získal 70 hlasov. Rovnaký počet hlasov získal Martin Hajník z Kamennej Poruby pri voľbe podpredsedu. Do Výboru Mladej Matice boli zvolení Ján Seman (Dlhé Klčovo), Martin Vaszarab (Častkovce), Ondrej Baranec (Zvolen), Timea Jančíková (Vranov nad Topľou), Romana Koneracká (Košice), Jozef Humeník (Košice), Richard Gajdoš (Prešov), Lukáš Konúpka (Liptovský Mikuláš), Rudolf Jurenka (Nitra), Patrik Polakevič (Spišská Nová Ves), Lukáš Havlík (Liptovský Mikuláš). Náhradníkmi do Výboru Mladej Matice sa stali Teodor Sitarčík (Zvolen), Jozef Paulenka (Lučenec), Marián Leško (Turčianske Teplice), Michal Gnip (Humenné), David Serbinčík (Sečovce), Jozef Sálus (Liptovský Mikuláš). Za členov Dozorného výboru Mladej Matice boli zvolení Peter Schvantner (Lučenec), Adam Polievka (Banská Bystrica), Tomáš Paprčka (Liptovský Mikuláš), Leila Bartková (Košice), Mária Gašparová (Častkovce) a za náhradníkov Dozorného výboru Mladej Matice zvolilo Valné zhromaždenie Marka Gajdoša (Prešov), Andreja Minarčíka a Martina Lukáča (obaja Turčianske Teplice).

V závere sa podľa schváleného programu prihovoril prítomným znovuzvolený predseda Mladej Matice Marek Nemec. Vyslovil slová poďakovania za pomoc pri organizácii samotných volieb, ale aj pri príprave valného zhromaždenia. Tiež ocenil, že práve záujmový odbor Mladá Matica spojila a naďalej spája mladých, vlastenecky zmýšľajúcich ľudí bez rozdielu, vďaka čomu vznikajú mnohé priateľstvá naprieč celou Slovenskou republikou. Nakoniec Ondrej Baranec predniesol návrh na uznesenie a po jeho schválení ukončili mladí matičiari rokovanie hymnou Matice slovenskej Kto za pravdu horí.

Peter Schvantner a Marek Nemec

Foto: Jozef Paulenka

Komentovať